Yelta Köm

twitter.com/yeltakom

yeltakom Yelta Köm
Oct 07, 2021 ・ Draft ・298 nodes

Untitled graph

idilgokgoz yeltakom İdil Gökgöz and Yelta Köm
Jul 06, 2021 ・201 nodes

Untitled graph

1
yeltakom Yelta Köm
Jun 22, 2021 ・ Draft ・20 nodes

Untitled graph

yeltakom curgen Yelta Köm and cansu curgen
Mar 15, 2016 ・39 nodes

mts proje 1

yeltakom Yelta Köm
Mar 14, 2016 ・ Draft ・ nodes

Untitled graph

yeltakom Yelta Köm
Mar 14, 2016 ・ Draft ・1 nodes

Betonart Mimarlık Yaz Okulu 2004

yeltakom Yelta Köm
Mar 14, 2016 ・ Draft ・1 nodes

Betonart Mimarlık Yaz Okulu 2008

yeltakom Yelta Köm
Mar 14, 2016 ・ Draft ・10 nodes

belediye

yeltakom Yelta Köm
Mar 14, 2016 ・ Draft ・1 nodes

Betonart Mimarlık Yaz Okulu 2010

yeltakom Yelta Köm
Mar 14, 2016 ・ Draft ・1 nodes

Betonart Mimarlık Yaz Okulu 2009

yeltakom Yelta Köm
Mar 14, 2016 ・ Draft ・1 nodes

Betonart Mimarlık Yaz Okulu 2011

yeltakom Yelta Köm
Mar 14, 2016 ・ Draft ・7 nodes

Untitled graph

yeltakom Yelta Köm
Mar 14, 2016 ・ Draft ・2 nodes

TÇMB Mimarlık Yaz Okulu 2003

yeltakom Yelta Köm
Mar 14, 2016 ・ Draft ・1 nodes

TÇMB Mimarlık Yaz Okulu 2002

yeltakom Yelta Köm
Mar 14, 2016 ・ Draft ・201 nodes

Amsterdam SmartCity Actor Network

yeltakom Yelta Köm
Mar 14, 2016 ・ Draft ・1 nodes

a new graph

yeltakom Yelta Köm
Mar 14, 2016 ・ Draft ・1 nodes

Betonart Mimarlık Yaz Okulu 2006

yeltakom Yelta Köm
Mar 14, 2016 ・ Draft ・10 nodes

Untitled graph

yeltakom Yelta Köm
Mar 14, 2016 ・ Draft ・12 nodes

Untitled graph

yeltakom Yelta Köm
Mar 14, 2016 ・ Draft ・15 nodes

kontraakt

yeltakom Yelta Köm
Mar 13, 2016 ・ Draft ・1 nodes

Betonart Mimarlık Yaz Okulu 2007