Mekanda Adalet / Kanunlar

2780 Uçuş, Dalış ve Atlayış Eğitimine Tabi Tutulacak Askeri Öğrenciler ile Aday Öğrenciler Hakkında Kanun

Madde 2 – (DeğiĢik:25/4/1985 – 3185/2 md.) (3)(4) Hava Harp Okulu öğrencileri ile aday öğrencilerinin, deneme uçuşu, paraşütle atlama ve benzeri uçuş; diğer Harp Okulu öğrencilerinin ise uçuş, dalış ve paraşüt eğitimleri ile bu eğitim faaliyetlerinden dolayı engelli hâle gelmeleri veya şehit olmaları halinde 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununda belirtilen engelli veya şehitlik tazminatı ödenir. (Ek fıkra: 19/6/2010-6000/22 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri kurumlarında eğitim ve öğrenim gören onsekiz yaşını tamamlamış veya veli muvafakatnamesi bulunmak şartı ile onaltı yaşını tamamlamış askeri öğrencilerin tabi tutulabilecekleri deneme ve özendirme uçuş, atlayış ve dalış faaliyetlerinden dolayı engelli hale gelmeleri veya şehit olmaları halinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.(4) (4)25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “sakat kalmaları” ibaresi “engelli hâle gelmeleri” şeklinde değiştirilmiştir.

Explore "2780 Uçuş, Dalış ve Atlayış Eğitimine Tabi Tutulacak Askeri Öğrenciler ile Aday Öğrenciler Hakkında Kanun" in other contexts (1 related graph)

Reference

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2780.pdf