Mekanda Adalet / Kanunlar

4458 Gümrük Kanunu

Madde 167 – Aşağıda sayılan hallerde, serbest dolaşıma sokulacak eşya gümrük vergilerinden muaftır: e) (Ek: 28/3/2013-6455/3 md.) 1/7/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan hava yolu şirketlerinin bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen hava taşıtları, motorları ve bunların aksam ve parçaları, a) Malül ve engellilerin kullanımına mahsus eşya,(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu alt bentte yer alan “sakatların” ibaresi “engellilerin” şeklinde değiştirilmiştir.

Explore "4458 Gümrük Kanunu" in other contexts (1 related graph)

Reference

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4458.pdf