Mekanda Adalet / Kanunlar

4457 Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

Madde 5 – (Değişik:29/6/2012-6337/5 md.) Danışma Kurulu; b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden iki; en fazla üyeye sahip ilk üç sanayi, ticaret ile sanayi ve ticaret odalarından birer ve bunların dışında her coğrafi bölgeden eksik üyeler mevcut odalardan karşılanmak kaydıyla en fazla üyeye sahip varsa ticaret odasından bir, varsa sanayi odasından bir, varsa sanayi ve ticaret odasından bir olmak üzere toplam üçer temsilci; Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile en çok engelliyi temsil eden üst kuruluştan ve en fazla üyeye sahip ilk iki tüketici örgütünden birer temsilci; en fazla üyeye sahip ilk iki uygunluk değerlendirme kuruluşları derneğinden ikişer temsilci, (2) 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ikişer;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,” ibaresi, (b) bendinde yer alan “Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “en çok engelliyi temsil eden üst kuruluştan ve” ibaresi eklenmiştir.

Explore "4457 Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" in other contexts (1 related graph)

Reference

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4457.pdf