Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) / Sivil

TMMOB

TMMOB tarafından açılmış emsal dava örneği:

Mahkeme :Danıştay 13. Daire

Dosya No :2009/ 333 E.

Davacı :TMMOB

Davalı :1-Başbakanlık

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Konu :19.03.2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 'Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Kapsamında Yapılacak Yarışma ve Sözleşmeye İlişkin Usul ve Esaslar ile Teşvikler Hakkında Yönetmelik'in 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22, 23. ve 24. maddelerinin iptali ve dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulması ve 5710 sayılı Yasa‘nın birinci maddesinin Anayasa‘ya aykırı olması nedeniyle iptali istemidir.

Açıklamalar :19.03.2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete‘de 'Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Kapsamında Yapılacak Yarışma ve Sözleşmeye İlişkin Usul ve Esaslar ile Teşvikler Hakkında Yönetmelik' yayımlanmıştır. 5710 sayılı Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Yasa hükümlerine dayalı olarak çıkartılmış olan Yönetmelik hükümleri incelendiğinde, Yasa tarafından Yönetmelikle düzenlenmesi hüküm altına alınan hemen hiçbir konuda düzenleme getirmediği, Yasa‘da belirlenen kuralların tekrarlanması ya da Yönetmelikle düzenlenmesi gereken hususların, nükleer santral kurması öngörülen özel şirketlerin kararlarına bırakıldığı görülmektedir. Bu haliyle dava konusu Yönetmelik hükümleri, Yasa‘da yer alan 'Yönetmelikle belirleme' kuralına aykırılık taşıdığı gibi, nükleer santral gibi son derece yaşamsal bir alanda kuralsızlık yarattığından kamu yararına açıkça aykırılıklar içermekte olduğundan düzenlemenin iptali için TMMOB tarafından dava açılmıştır.

Sonuç :Davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Yönetmeliğin “yer tahsisi” başlıklı 5. maddesi ile ve “aktif elektrik enerjisi birim satış fiyatını oluşturma usul esasları” başlıklı 10. maddesinin Yürütmesini durdurmuştur.

Explore "TMMOB" in other contexts (18 related graphs)

Reference

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAFahUKEwjmu9ucstPIAhULjiwKHfeSAcc&url=http%3A%2F%2Fwww.tmmob.org.tr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fa084e55c87b1ebc_ek.doc&usg=AFQjCNHQS0w4GaC4-ANQr6vdG_VL_QzVdw&sig2=K2ltWQz0thRipTEN1QvRVw