Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) / Merkezi İdare

Çevre ve Şehircilik BK

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI - BAĞLI ÇALIŞIR - BAKANLAR KURULU

644 s KHK md 2/ç

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=4.5.644&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=644&Tur=4&Tertip=5&No=644

MADDE 2 – (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevleri şunlardır:

ç) (Değişik: 8/8/2011-KHK-648/ 1 md.) Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek.'

Raporda, Sinop Gerze’de yapılmak istenilen ithal kömüre dayalı termik santralin Türkiye enerji politikaları temelinde yer seçimi, çevresel etkileri, ekosistem üzerine, bölgesel etkileri, bölge halkının talepleri üzerine etkileri inceleniyor.

Bilindiği gibi Sinop’un Gerze İlçesinin Yaykıl köyünde altı yıl önce Anadolu Grubu’nun kurmak istediği termik santrale karşı başlayan yerel direniş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini 28 Şubat 2015 tarihinde durdurmasına kadar sürmüştü.

Explore "Çevre ve Şehircilik BK" in other contexts (8 related graphs)

KARAR İLE BAĞLI ÇALIŞIR (1)

+ More