Mekanda Adalet / Kanunlar

197 Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu

Madde 4 – (Değişik: 26/11/1980 - 2348/4 md.) c) (Değişik: 25/12/2003-5035/22 md.) Engellilik oranı % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar. (3) (3)25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Sakatlık dereceleri” ibaresi “Engellilik oranı” şeklinde değiştirilmiştir.

Explore "197 Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu" in other contexts (1 related graph)

Reference

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.197.pdf