Mekanda Adalet / Kanunlar

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında; g) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı, (1) (1)25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “özre uğratan” ibaresi “engelli hâle getiren” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır: ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

Explore "6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" in other contexts (2 related graphs)

Reference

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf